Ordenances fiscals 2013, pensades per sortir de la crisi

En el ple d’ahir es van aprovar inicialment les ordenances fiscals que es començaran a aplicar el proper gener. Cal dir que les noves ordenances fiscals i taxes per al 2013 responen a la complexa situació econòmica actual que afecta directament tant a la ciutadania com a les institucions, i en concret als ajuntaments, amb una llei de finançament totalment obsoleta i, malgrat tot, continuem oferint serveis que no ens pertoquen per competències.

Els ajuntaments veiem amb preocupació com disminueixen els ingressos municipals, tant els propis com els que provenen d’altres administracions, mentre hem d’incrementar de forma considerable la despesa en serveis bàsics necessària per garantir la cohesió social.

Per aquest motiu, les ordenances fiscals per al proper any fan una especial atenció als col·lectius més desafavorits, introdueixen noves bonificacions per promoure la creació de llocs de treball i ajudar el petit comerç i els autònoms i faciliten als contribuents el compliment de les obligacions tributàries.

Considerem que és important no traslladar encara més els efectes de la crisi econòmica als ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet. Per això els impostos mantenen el tipus tributari de 2012 i les taxes i els preus públics s’incrementen en un 4% de mitjana amb l’objectiu d’aproximar les tarifes al cost real del servei.

De la crisi no sortirem només amb austeritat i retallades. Per això, hem presentat unes ordenances amb l’objectiu de reactivar l’economia i promoure la creació de llocs de treball. En concret, en l’IAE hem introduït una nova bonificació per a les empreses que incrementin la seva plantilla de treballadors “indefinits” amb persones residents a L’Hospitalet. Aquesta bonificació dependrà de l’increment net de la plantilla. D’1 a 3 persones, 20% de bonificació; de 4 a 6 persones, 30% de bonificació, i més de 6 persones: 50% de bonificació.  El màxim resultarà de multiplicar l’increment de la plantilla per 1.000 euros.

Per ajudar al petit comerç i els autònoms, motors de creació d’ocupació a la ciutat, es congelarà a aquests sectors les tarifes aplicables en la taxa de recollida d’escombraries de comerços, indústries i professionals.Paral·lelament, a l’Ajuntament estem treballant per tramitar un acord que permeti suspendre el procediment de recaptació de l’impost de plusvàlua en els casos de dació en pagament i execucions hipotecàries de l’habitatge habitual, mentre no es modifiqui la Llei reguladora de les hisendes locals. El que volem és que en aquests supòsits l’impost el liquidi la mateixa entitat financera, enlloc de la persona o família afectada.

Aquest ajuntament sempre ha tingut un profund convenciment social i per això, amb aquestes ordenances fiscals hem volgut fer costat especialment als col·lectius que pateixen més els efectes de la crisi econòmica. Per això hem modificat les bases per a la concessió d’ajuts a persones amb escassa capacitat econòmica. L’objectiu és que més persones puguin acollir-se a aquests ajuts.

Per exemple, si fins ara la persona beneficiària de l’ajuda només podia ser titular de l’habitatge habitual, a partir d’ara s’amplien els béns immobles dels quals pot ser titular a una plaça d’aparcament i s’incrementa la quantia dels ingressos màxims que no es poden superar per tenir dret a l’ajut.  També entenem que, tot i que moltes persones amb més o menys dificultats poden fer front a les obligacions tributàries, no sempre es poden assumir de cop, per això, les ordenances fiscals amplien i milloren la regulació dels ajornaments i fraccionaments dels pagaments.

 

Us adjunto l’enllaç a la Nota de premsa de l’Ajuntament on hi ha més informació al respecte

Ordenances fiscals 2013, pensades per sortir de la crisi was last modified: octubre 24th, 2012 by Núria Marín

One thought on “Ordenances fiscals 2013, pensades per sortir de la crisi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>